เขียนโดย Administrator

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่เริ่มต้นของจุดบนดวงอาทิตย์และอายุของจุดบนดวงอาทิตย์ในช่วง solar maximum

 

กรุณา สมัครสมาชิกเพื่อ เข้าดูรายละเอียด

เขียนโดย Administrator

การศึกษาปรากฏการเคลื่อนทางแดงของกาแลกซี่

กรุณา สมัครสมาชิกเพื่อ เข้าดูรายละเอียด

เขียนโดย Administrator

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุขัยของจุดมืดบนดวงอาทิตย์  และอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อวันของจุดมืดบนดวงอาทิตย์

กรุณา สมัครสมาชิกเพื่อ เข้าดูรายละเอียด