ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แสดงครูเกษียณอายุราชการ 2463
จำนวนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำแนกตามเพศ 1717
จำนวนคาบสอนของคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1693
ข้อมูลจำนวนครูจำแนกตามระบบงาน เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 1359
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะงานสารสนเทศ 1479
ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1221
สารสนเทศด้านเกียรติยศและ ความภูมิใจ 1238
การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 1021
ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 1258
การจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1565
รายชื่อครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา 2749
ข้อมูลหัวหน้า และรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2193
ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงาน 1306