เขียนโดย Administrator

วิสัยทัศน์

                   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการบริหารจัดการศึกษาระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ

              2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

             2.2 พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

             2.3 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             2.4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

             2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.  ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

4.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

5.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน