เขียนโดย Administrator
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รายละเอียดโครงการ shorturl.at/ikouM
ใบสมัครสอบ shorturl.at/fiIQW (กรณีโรงเรียนรวบรวมรายชื่อ)
ลิงค์รับสมัคร (กรณีสมัครเป็นรายบุคคล) https://docs.google.com/.../1FAIpQLScQN5oTVhq8kV.../viewform
หมวด: