เขียนโดย Administrator
นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
 
   
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
 
หมวด: