01.

วันวิทยาศาสตร์

"ของขวัญสำหรับคนตื่นเช้า" ดาวชุมนุม (Venus Jupiter and Antares Conjunction) ++เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นดาวตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไป มาอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้าเมื่อสังเกตจากพื้นโลก

อ่านต่อ

02.

ค่าย สอวน. ค่าย1

การเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนใหม่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

03.

Science Tour

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม Science Tour ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560

อ่านต่อ

04.

Sun Halo

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด (Sun Halo) เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด และเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก

อ่านต่อ

The Forum is currently offline for maintenance

Check back soon!

Design by: www.diablodesign.eu